Главное меню

Joomla Slide Menu by DART Creations

Вход на сайт

Joomla Slide Menu by DART Creations

Наша поддержка

Печать
Кадровый состав > Профессорско-преподавательский состав > Низяева Светлана Анатольевна >  Список трудов Вернуться назад

Список трудов Низяевой:

Монографии

 1. Аналітичні інструменти системи економічної безпеки суб’єктів господарювання: монографія / С.В. Філиппова, С.А. Нізяєва – Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2012. – 179 с.
 2. Організаційно-економічне забезпечення комерціалізації результатів науково-технічних досліджень вищих навчальних закладів та їх наукових підрозділів, що сприяє інноваційному розвитку України: монографія / С.В. Філиппова, К.В. Ковтуненко, Л.О. Волощук, С.А. Нізяєва, І.О. Башинська. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2012. – 326 с.

Учебные пособия

-

Брошюры

-

Статьи в научных специализированных изданиях 
Журналы

 1. Нізяєва С.А. Огляд сучасних мсетодів оцінки вартості бізнесу / Економіка і регіони. – № 4 (15). – 2007. – С. 52-54
 2. Нізяєва С.А. Виявлення та управління ризиками оцінки вартості підприємства / Вісник Хмельницького національного університету: економічні науки. Том 3. №6 – 2008. – С. 94-97
 3. Нізяєва С.А. Чинники що визначають вартість підприємства / Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, Т.1, №5 2008
 4. Нізяєва С.А. Сучасні проблеми розвитку виноробних підприємств України / Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Черкаси. Економічні науки, Т.1, №6, 2011. – С. 63-69
  - С.В. Филиппова, С.А. Нізяєва Особливості діагностики рівня економічної безпеки виноробних підприємств / Економіка харчової промисловості. Одеса. №1, 2011. – С. 16-21
 5. С.В. Філиппова, С.А. Нізяєва Управління ризиком вартості підприємства, як невід’ємна складова системи економічної безпеки в умовах невизначеності / «Вісник економіки транспорту і промисловості». – Вип. 38. Харків: Укр-ДАЗТ, 2012. – С. 124 - 128
 6. Ідентифікація методів оцінки ринкової вартості підприємства при діагностиці його економічної безпеки [Електронний ресурс] / С.А. Нізяєва // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2012. – № 2 (3). – С. 30-33. – Режим доступу до журн.: http://www.economics.opu.ua/n3.html
 7. Філиппова С.В., Нізяєва С.А.,  Дашковський О.С. Роль Технологічного трансферу в інноваційному процесі // Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – Випуск 4 (28), Т. 1, 2012. – С. 154-157
 8. Нізяєва С.А. Основні напрямки соціальних інновацій при формуванні стратегії розвитку підприємства / С.А. Нізяєва // Науковий вісник – Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2013. – №2(181) – 2013. -  С. 57 – 66.
 9. Нізяєва С.А. Когнітивний підхід формування стратегії розвитку підприємства як соціально-економічної системи / С.А. Нізяєва. Науковий вісник – Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – №1(180) – 2013. – С. 62 – 70.
 10. Enhancing innovation capacity wineries by optimizing the capital structure [Електронний ресурс] / S.A. Nizyaeva // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2014. – № 2 (12). – С. 89-94. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n2.html


Сборники научных трудов

 1. Нізяєва С.А. Совершенствование анализа систем управления как критерий эффективности при выборе стратегии реструктуризации предприятия / Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2003. – Вип. 184. Т. 1. – С.145-151
 2. Нізяєва С.А. Оцінка та прогнозування грошових потоків в системі фінансового управління підприємством / Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 219. Т. 1. – С.148-155
 3. Нізяєва С.А. Аналіз фінансово-господарської діяльності виноробних підприємств / Науковий вісник – Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2009. – № 19 (97). – C. 119-126
 4. Є.А. Бельтюков, С.А. Нізяєва. Роль нематеріальних активів в збільшенні ринкової вартості виноробних підприємства / Торгівля і ринок України: Темат. зб. наук. пр. з проблем торгівлі і громадського харчування. – Донецьк, 2009. – №2 (28) – С. 160-166
 5. Нізяєва С.А. Трансферне формування ключових компетенцій в забезпеченні економічної безпеки підприємства / Економічні науки: серія «Економіка та менеджмент»: Збірник наукових праць. – Луцьк, 2012. – Випуск 9 (34). Частина 2. – С. 190-197
 6. Нізяєва С.А. Вартісно-орієнтоване управління в забезпеченні економічної безпеки підприємства/ С.А. Нізяєва. «Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки»: Збірник наукових праць. №1 (17) – Запоріжжя, 2013. – С. 28 – 34.


Доклады и тезисы докладов на научных конференциях

 1. Низяева С.А. Системы управленческого анализа деятельности предприятия / Современные технологии менеджмента: экономический, правовой и психологический аспект: Докл. Междунар. научно-практ. сем. / Одесса 16 сентября 2003 года.: тези допов. Одесса: Инновационно-ипотечный центр, 2003. – С. 100-105.
 2. Нізяєва С.А. Обґрунтування необхідності державного регулювання інвестиційними потоками в аграрному секторі економіки України / Проблеми державного управління в умовах реформування політико-правової системи: Зб. наук. пр. за матеріалами Міжрегіон. наук.-практ. конф.: тези допов. Одеса: «Негоціант», 2005. – С. 198-203.
 3. Нізяєва С.А. Аналіз структури руху та оцінка якості управління грошовими потоками / Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: Зб. матер. IX Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 25-27 квітня 2006 р.; у 5-ти т. / Редкол.: Тимошенко І.І. (відп. ред.) та ін.: тези допов. К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2006. – Т. 4. – С. 191-195.
 4. Нізяєва С.А. Сучасні концепції управління вартістю бізнесу / Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків.: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 листопада 2007 року.: тези допов. Черкаси, 2007. – С. 50-52.
 5. Нізяєва С.А. Ризики оцінки вартості підприємства / Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 25-26 вересня 2008 р.: тези допов. Черкаси, 2008. – С. 123-124.
 6. Є.А. Бельтюков, С.А. Нізяєва. Формування корпоративного іміджу виноробних підприємств як частини нематеріальних активів / V?da A Vznik, V mezinarodni v?decko-praktick? conference (Praha), 2009.: тези допов. Dil 8, p. 27-29.
 7. Нізяєва С.А. Економічна сутність поняття оцінка вартості підприємства / Матер. V Междунар. конф. «Стратегия качества в промышленности и образовании»: Т.1.: тези допов. Варна, 2009. – С 315-316.
 8. Нізяєва С.А. Оцінка рівня стратегічної готовності виноробних підприємств Одеської області/ Wschodnie partnerstwo, VI miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji (Przemysl).: тези допов. 2010, Volume 2, Ekonom. nauki, p. 22-25.
 9. Нізяєва С.А. Інновації як фактор формування ринкової вартості підприємств / Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. «Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки».: тези допов. Судак 3-5 червня 2011. – С. 40-47.
 10. С.А. Нізяєва. Система економічної безпеки виноробних підприємств // Матеріали XVI Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми економічної кібернетики 2011» (Одеський національний політехнічний університет, м.Одеса, 14-16 вересня 2011). Том 2. – Одеса, ОНПУ, 2011. – С.40-42.
 11. С.В. Філиппова, С.А. Нізяєва. Виявлення інноваційної складової в ринковій вартості виноробних підприємств (англ.) / Матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Найновите научни постижения – 2011» 17-25 березня 2011 (англ): тези допов. Болгарія Софія «Бял ГРАД-БГ» ООД - С.13-15.
 12. С.В. Филиппова, С.А. Нізяєва. Удосконалення інформаційного забезпечення процесу оцінки вартості виноробних підприємств / Материалы Междунар. наук.-практ. конф. «Стратегия качества в промышленности и образовании», 1 июня Т.1.: тези допов. Варна, 2011. – С. 37-39.
 13. Нізяєва С.А. Виділення складових економічної безпеки виноробних підприємств / Матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «Проблеми ринку і розвитку регіонів України в 21 столітті» 17-19 травня.: тези допов. Одеса, 2011. – С. 138-140.
 14. Нізяєва С.А., Дашковский О.С. Проблеми ідентифікації загроз в забезпеченні економічної безпеки підприємств // Матеріали П’ятої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» (Одеський національній політехнічний університет, 23-25 травня 2011). – Одеса: Вид-во «ВМВ», 2011. – С.63-66
 15. Філиппова С.В., Нізяєва С.А. Концептуальні основи комплексної системи забезпечення економічної безпеки підприємств // Матеріали Шостої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України” (Одеський національний політехнічний університет, 15-25 травня 2012). – Одеса: ОНПУ, 2012. – 200 с. – С.140-141
 16. С.О. Сидоров, С.А. Нізяєва. Проблеми обліку виробничих запасів / Матеріали VI Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» 15–25 травня.: тези допов. Одесса 2012 р. – С. 47 – 49.
 17. Нізяєва С.А. Вартісно-орієнтований тип управління розвитком у формуванні системи економічної безпеки підприємства / С.А. Нізяєва. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія та практика управління економічним розвитком» 22-24 листопада 2012 року, м. Київ. – в 3 т. – Т.1. – Донецьк: ООО «Фирма «Друк-Инфо», 2012. – С. 265-267
 18. Нізяєва С.А. Роль і значення ЕОМ в економічних розрахунках / Матеріали Третьої науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми ринку та розвитку регіонів України в 21 столітті» (ОНПУ, ІПРЕЕД НАН України. 17-19 травня 2012). – Одеса: Вид-во «Політех-дизайн», 2012. – С. 25-27
 19. Нізяєва С.А. Етика в професійній діяльності бухгалтера і аудитора / Матеріали Третьої науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми ринку та розвитку регіонів України в 21 столітті» (ОНПУ, ІПРЕЕД НАН України. 17-19 травня 2012). – Одеса: Вид-во «Політех-дизайн», 2012. – С. 99-102
 20. Нізяєва С.А. Організація управління ризиками на підприємстві / Матеріали XVII Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми економічної кібернетики 2012» (ОНПУ, м. Одеса, 26-28 вересня 2012). В трьох томах. Том 3. – Одеса, ОНПУ, КНЦ «Політех-консалт», 2012. – С. 125-130
 21. Нізяєва С.А., Дашковський О.С Трансферне забезпечення економічної безпеки підприємства / Матеріали Науково-практичної конференції "Потенціал підприємництва в парадигмі сталого розвитку регіонів України", 2012. – С. 149-151
 22. Нізяєва С.А. Технологічний трансфер в забезпеченні інноваційного розвитку підприємства       / XXVII Міжнародна науково-практична конференція «Раціональне застосування наукових знань» : тези допов.  м. Горловка, Донецька обл., Україна, 2012. – С. 41-42
 23. Нізяєва С.А.  Соціальні інновації  та їх значення при формуванні стратегії розвитку підприємства /  С.А.  Нізяєва. Матеріали Міжнародної українсько-японської конференції з питань науково-промислового співробітництва 23 - 25 жовтня 2013 року. В двох томах. Том 2. – Одеса, ОНПУ, 2013. – С. 57-60.
 24. Нізяєва С.А.  Виділення критеріїв економічної безпеки підприємства /  С.А.  Нізяєва. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту», 8-10 листопада 2012 р., м. Львів. – С. 301 – 303.

Прочие учебно-методические разработки

 1. Конспект лекцій з дисципліни «Економіка галузі» для студентів інституту  електромеханіки та енергоменеджменту (ІЕЕ) денної форми навчання спеціальності 7.050701, 7.050702, «Електротехнічні системи електроспоживання», «Електромеханіка» / Укл.: С.А. Нізяєва, – Одеса, ОНПУ 2012. –  129 с. (ел. версія, рег. КЛ04920 від 07.12.12  №1487-РС-2012)
 2. Конспект лекцій з дисципліни «Професійна етика бухгалтера і аудитора» для студентів Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій (ІБЕІТ) денної форми навчання спеціальності 7.030509 «Облік і аудит» / Укл.: С.А. Нізяєва,  – Одеса, 2012. –  110 с. (ел. версія, рег. КЛ04924 від 07.12.12  №1488-РС-2012)
 3. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Економіка галузі» для студентів інституту  електромеханіки та енергоменеджменту (ІЕЕ) спеціальності 7.050701, 7.050702, «Електротехнічні системи електроспоживання», «Електромеханіка» денної форми навчання / Укл.: С.А. Нізяєва,  – Одеса: ОНПУ, 2012. – 40 с. (ел. версія, рег. КЛ04922 від 07.12.12  №1489-РС-2012)
 4. Методичні вказівки до самостійної роботи студента при підготовці до практичних занять з дисципліни «Економіка галузі» для студентів спеціальності 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» та 6.050702 «Електромеханіка» денної форми навчання / Уклад.: Нізяєва С.А. – Одеса: ОНПУ, 2012. – 68 с. (ел. версія, рег. КЛ04923 від 07.12.12  №1490-РС-2012)
 5. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Професійна етика бухгалтера і аудитора» для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”, рівня підготовки - спеціаліст заочної та дистанційної форми навчання / Укл.: С.А. Нізяєва – Одеса, 2013. – 20 с. (ел. версія, рег.МВ05041 від 11.02.2013 №1585-РС-2013)
 6. Методичні вказівки та завдання до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Фінанси» для студентів спеціальності 6.030502 та 7.030502 «Економічна кібернетика» денної форми навчання / Уклад.: С.А. Нізяєва – Одеса: ОНПУ, 2013. – 24 с. (ел. версія, рег. МВ05040 від 11.02.2013 №1584-РС-2013)
 7. Конспект лекций по дисциплине «Теория безопасности социальных систем» для студентов Института бизнеса, экономики и информационных технологий (ИБЭИТ) дневной формы обучения специальности 8.18010014 – Управление финансово-экономическ безопасностью / Сост.: С.А. Низяева,  – Одесса, 2014. –  216 с. (рус). (ел. версія, рег. КЛ05427 від 17.03.14 №1940-РС-2014)
 8. Конспект лекцій з дисципліни «Теорія безпеки соціальних систем» для студентів Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій (ІБЕІТ) денної форми навчання спеціальності 8.18010014 – Управління фінансово-економічною безпекою / Укл.: С.А. Нізяєва,  – Одеса, 2014. –  211 с. (укр). (ел. версія, рег. КЛ05428 від 17.03.14 №1941-РС-2014)
 9. Методичні вказівки та завдання до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Теорія безпеки соціальних систем» для студентів спеціальності 8.18010014 – «Управління фінансово-економічною безпекою» денної форми навчання / Уклад.: С.А. Нізяєва – Одеса: ОНПУ, 2014. – 45 с.  (ел. версія, рег. КЛ05432 від 17.03.14 №1942-РС-2014)