Главное меню

Joomla Slide Menu by DART Creations

Вход на сайт

Joomla Slide Menu by DART Creations

Наша поддержка

Печать
Кадровый состав > Профессорско-преподавательский состав > Башинская Ирина Александровна > Список трудов Вернуться назад

Список трудов Башинской Ирины Александровны:

Авторские свидетельства

 1. А. с. № 50031 (про реєстрацію авторського права на твір) Україна, Державна служба інтелектуальної власності України. Твір наукового характеру «Монографія: Маркетингові комунікації інноваційно-активного промислового підприємства: формування, інтеграція, розвиток» / І.О. Башинська (Україна). – Дата реєстрації 08.07.2013
 2. А. с. № 45189 (про реєстрацію авторського права на твір) Україна, Державна служба інтелектуальної власності України. Твір наукового характеру «Монографія: Теоретичні основи розробки та комерціалізації механізму просування на ринок нових товарів виробничих підприємств» / І.О. Башинська, Н.С. Поповенко (Україна). – Дата реєстрації 15.08.2012

Монографии

 1. Башинська І.О. Глава 3.7 Основні порушники та загрози інформаційної безпеки промислових підприємств (c. 262-267) у міжнародній колективній монографії Problems of social and economic development of business: Collective monograph. Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2014. 408 p. http://ecofin.at.ua/monografy_11_2014.pdf
 2. Башинська І.О. Глава 2.1 Сучасні тенденції на ринку інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства (С. 158-163) у міжнародній колективній монографії  Mechanism of Sustainable Development of Economic Systems Formation - Collective monograph – Vol. 1. Verlag SWG imex GmbH, N?rnberg, Deutschland, 2014. 220 p. http://ecofin.at.ua/monografija_10_2014_tom_1.pdf
 3. Башинська І.О. Розділ 4.2. Сучасні засоби забезпечення інформаційної складової економічної безпеки промислового підприємства (С. 310-315) у кол. монографії Формування механізму стійкого розвитку економіки: теорія та практика: Дніпропетровськ: «ФОП Дробязко С.І.», 2014. 438 с.  http://ecofin.at.ua/monografija_ehp_2014.pdf
 4. Башинська І.О. Розділ 3.2. Уточнення визначення дефініції та економічного змісту категорії «економічна безпека підприємства» (С. 14-20) у кол. монографії Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки : [колективна монографія у 2т.].  Дніпропетровськ: «ФОП Дробязко С.І.», 2014. – Т. 2.  349 с.  http://ecofin.at.ua/monografy/monografija_ehb_t2.pdf
 5. Башинська І.О. Розділ 1.4. Методика оцінки інтегрованих маркетингових комунікацій машинобудівних підприємств (С. 31-37) у кол. монографії Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств: колективна монографія у 4 т. / за ред. О.А. Паршиной. – Дніпропетровськ: «Герда», 2013. – Т. 1. – 374 с. http://conf.at.ua/monografija_ehp_t1_a5.pdf
 6. Башинська І.О. Маркетингові комунікації інноваційно-активного промислового підприємства: формування, інтеграція, розвиток:  монографія / І.О. Башинська. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2012. – 199 с. http://economics.opu.ua/files/science/monogr/bashinskaya2.pdf
 7. Теоретичні основи розробки та комерціалізації механізму просування на ринок нових товарів виробничих підприємств: монографія / І.О. Башинська, Н.С. Поповенко. – Донецьк: вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2012. - 190 с. http://economics.opu.ua/files/science/monogr/bashinskaya1.pdf
 8. Документальне забезпечення поетапного аналізу процесу комерціалізації науково-дослідної діяльності ВНЗ: монографія / С.В. Філиппова, І.О. Башинська, Ю.В. Ковтуненко – Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2012. – 181 с.
 9. Організаційно-економічне забезпечення комерціалізації результатів науково-технічних досліджень вищих навчальних закладів та їх наукових підрозділів, що сприяє інноваційному розвитку України: монографія / С.В. Філиппова, К.В. Ковтуненко, Л.О. Волощук, С.А. Нізяєва, І.О. Башинська. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2012. – 326 с.

Учебные пособия

-

Брошюры

-

Статьи в научных специализированных изданиях 
Журналы

 1. Башинська І.О. Використання методу експертних оцінок в економічних розрахунках / І.О. Башинська // Актуальні проблеми економіки: наук. екон. журн. / Нац. акад. упр. – Київ: Наш формат, 2015. №7(169). – С. 408-412 (SCOPUS)
 2. Bashynska I. Ensuring economic security of modern enterprise as a systematic approach (Забезпечення економічної безпеки сучасного підприємства з точки зору системного підхіду) // British Journal of Science, Education and Culture, 2014, No.1. (5) (January-June). Volume IV. “London University Press”. London, 2014. 804 p. – P. 340-343 (SCOPUS)
 3. Башинська І.О. Визначення тенденцій розвитку машинобудування в Україні / І.О. Башинська // Економіка, фінанси, право. Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. – К.: Аналітик, 2013. – №6/2.  – С. 3-5
 4. Башинська І.О. Характеристика новітніх маркетингових комунікацій з позиції використання їх для промислових підприємств // Міжгалузевий науково-практичний журнал Проблеми науки. – Київ: ДП "Укртехінформ" МОНУ, ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАНУ, 2013 – №6(150) 2013. – С. 31-37
 5. Башинська І.О. Розвиток теорії інтегрованих маркетингових комунікацій та особливості їх формування в Україні / І.О. Башинська // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Науковий журнал. Серія: економіка і менеджмент. – Черкаси, 2013. – №1(14). – С. 73-80
 6. Башинська І.О. П'ятиетапний підхід до формування інтегрованих маркетингових комунікацій для промислових підприємств // Сталий розвиток економіки: міжнародний науково-виробничий журнал. – Хмельницький, 2013. – № 4’2013 (21). – С. 307-310
 7. Башинська І.О. Формування інтегрованих маркетингових комунікацій інноваційно-активного промислового підприємства з позиції сценарно-цільового підходу // Інноваційна економіка: всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Тернопіль, 2013 – №8’2013 [46]. – С. 347-350
 8. Bashynskaya I. World experience in creation the corporate sales manual as internal instrument of marketing communications of industrial enterprise / Bashynskaya Irina, Filippova Svetlana // Вісник ТНЕУ. – 2012. – №5-2. – С. 234-240
 9. Башинська І.О. Відмінності промислового ринку від споживчого з точки зору маркетингових комунікацій [Електронний ресурс]  // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка», №11, 2012. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1574
 10. Башинська І.О. Моделі формування інтегрованих маркетингових комунікацій інноваційно-активних машинобудівних підприємств // Економічний часопис - ХХІ : Науковий журнал. –  2012. –  № 11-12(1). –  С. 52-54.
 11. Башинська І.О. Сутність інтегрованих маркетингових комунікацій // Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – Випуск 4 (28), Т. 1, 2012. – С. 198-201
 12. Дубинова И. А. Применение нового метода продвижения промышленных товаров (на примере е-коммерции) / Вісник Хмельницького національного університету № 6’2007/Т. 3 (101), 395 с.

Сборники научных трудов

 1. Bashynska I. Information security of trade secrets of industrial enterprises (Інформаційна безпека комерційної таємниці промислових підприємств) // Съвременни проблеми на региональното развитие: Събрани статии. Т. 2. - Академично издателство на Аграрния университет Пловдив, България, 2014. – 368 с. – С. 174-176 http://conf.at.ua/27-28.10.2014_Vol.2.pdf
 2. Bashynskaya I. Informing staff and company management about threats and risks of information security (Інформування персоналу та керівників підприємства про загрози та ризики інформаційної безпеки) // Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles. Vol. 2 – Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2014. – 400 p. – P. 256-258 http://conf.at.ua/28.11.2014_Vol.2.pdf
 3. Bashynskaya I. Organization of the ensuring the informational and analytical safety at the enterprise (Организация обеспечения информационно-аналитической безопасности на предприятии) / Institutionelle Grundlagen f?r die Funktionierung der ?konomik unter den Bedingungen der Transformation: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel.Vol. 2 – Verlag SWG imex GmbH, N?rnberg, Deutschland, 2014. – S. 216-218
 4. Bashynskaya I. An evaluation of performance integrated marketing communications: use of the «funnel efficiency» method (Оцінка ефективності інтегрованих маркетингових комунікацій: використання методу «воронака фективності») / I. Bashynskaya / Праці Од. політехн. ун-ту: наук. та наук.-вироб. зб. – Вип. 2(39). – Одеса: ОНПУ, 2012. – С.330-334 http://pratsi.opu.ua/app/webroot/articles/1364642004.pdf
 5. Башинська І.О., Поповенко Н.С. Категоріальний апарат маркетингових комунікацій / І.О. Башинська, Н.С. Поповенко // Зб. наук. праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Вип. 31. Ч.1. – Черкаси: ЧДТУ, 2012. – С.236–240.
 6. Башинська І.О. Маркетингові комунікації підприємства у соціальних мережах / І.О. Башинська // Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент»: Зб. наук. пр. Луцький національний технічний університет. – Вип. 9 (34). Ч.I. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2012. – С. 40-46.
 7. Ковтуненко К.В., Башинська І.О. Використання маркетингових засобів для комерціалізації результатів наукових досліджень / К.В. Ковтуненко, І.О. Башинська // Науковий вісник ужгородського університету: Зб. наук. пр. серія: Економіка. – Вип. 2 (36). – Ужгород: вид-во УжНУ «Говерла», 2012. – С. 47-52.
 8. І.О. Башинська. Створення механізму просування нових будівельних товарів на ринок // Праці Одеського політехнічного університету: Науковий та науково-виробничий збірник. – Одеса, 2011. – Вип. 3(37). – С.276-281 http://pratsi.opu.ua/app/webroot/articles/1340353053.pdf
 9. Башинська І.О., Поповенко Н.С. Участь у професійних виставках як один із шляхів вдосконалення механізму просування нових будівельних товарів // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: економіка. – Ужгород - 2011. – Спецвипуск 33. Частина 2. – С.14-17.

Доклады и тезисы докладов на научных конференциях

 1. Башинская И.А., Ибомбо Б.Н. Оптимизация организации информационно-аналитической деятельности предприятия (С. 18-20 / Матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми ринку та розвитку регіонів України в 21 столітті» (Одеський національний політехнічний університет, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. 10-12 грудня 2014. В двох томах. Том 1). – Одеса, 2014. –112 с.  http://economics.opu.ua/files/science/2014/ipredV_2014/18.pdf
 2. Башинська І.О., Никифорчук І.С., Ткаченко А.О. Особливості бухгалтерського обліку у туроператорів і турагентів / Матеріали Восьмої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» Одеський національний політехнічний університет, 20-23 травня 2014), – Одеса: ОНПУ, 2014. – С. 11-13  http://economics.opu.ua/files/science/2014/20.05/s_1/2.pdf
 3. Башинська І.О., Шолом О.І. Забезпечення інформаційної безпеки в Україні / Матеріали Восьмої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» Одеський національний політехнічний університет, 20-23 травня 2014), – Одеса: ОНПУ, 2014. – С. 147-148 http://economics.opu.ua/files/science/2014/20.05/s_5/1.pdf
 4. Башинська І.О., Шолом А.І. Міжнародний досвід забезпечення інформаційно-аналітичної безпеки (політика Королівства Швеції)/ Матеріали Восьмої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» Одеський національний політехнічний університет, 20-23 травня 2014), – Одеса: ОНПУ, 2014. – С. 156-157  http://economics.opu.ua/files/science/2014/20.05/s_5/6.pdf
 5. Башинська І.О. Модель процесу маркетингових комунікацій // Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми ринку та розвитку регіонів України в 21 столітті» (Одеський національний  політехнічний університет, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень  НАН України. 12-19 грудня 2013). –  Одеса, 2013. –  С. 9-11.  http://economics.opu.ua/files/science/2013/12.12/9.pdf
 6. Башинська І.О., Крисенко А.В. Інтелектуальний потенціал підприємства  / І.О. Башинська, А.В. Крисенко // Матеріали Сьомої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України», Том 1 (ОНПУ, 21-25 травня 2013). – Одеса: ОНПУ, 2013. – С. 20-22. http://economics.opu.ua/files/science/2013/21.05/section_I.pdf
 7. Башинська І.О., Бізюкова К.В. Ризики та їх управління у лізингової діяльності / І.О. Башинська, К.В. Бізюкова // Матеріали Сьомої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України», Том 1 (ОНПУ, 21-25 травня 2013). – Одеса: ОНПУ, 2013. – С. 116-118. http://economics.opu.ua/files/science/2013/21.05/section_IV.pdf
 8. Башинська І.О. Економічна сутність поняття «маркетингових комунікацій» // Генерация новых идей для научной работы: материалы XXVIII Международной научно-практической конференции по философским,  филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам (Украина,  г. Горловка,  13-14  декабря 2012 г.).  – Горловка: ФЛП Пантюх Ю.Ф., 2012. – С. 9-10
 9. Башинська І. О. Лазарева Є.В. Методологія оцінки перспектив комерціалізації по системі TAMETM (Technology And Market Evaluation) // Матеріали Шостої Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конф. “Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України” (ОНПУ, 23-25 травня 2012). – Одеса: Вид-во «Політех-дизайн», 2012. – С.190-193 http://economics.opu.ua/files/science/2012/15.05/section_V.pdf
 10. Башинська І.О. Інноваційна діяльність машинобудівних підприємств як бази промислового розвитку / І.О. Башинська // Проблеми ринку та розвитку регіонів України в 21 столітті: матер.ІІІ міжнар.  наук.-практ. Інтернет-конф.,  17-19 трав. 2012 р.: тез. доп. – Одеса: ОНПУ, 2012. – С. 14-15 
  http://economics.opu.ua/files/science/2012/16.05/section_1.pdf
 11. Башинська І.О. GAP-аналіз проектів комерціалізації технології / І.О. Башинська // Проблеми ринку та розвитку регіонів України в 21 столітті: матер.ІІІ міжнар.  наук.-практ. Інтернет-конф.,  17-19 трав. 2012 р.: тез. доп. – Одеса: ОНПУ, 2012. – С. 136-137 http://economics.opu.ua/files/science/2012/16.05/section_6.pdf
 12. Башинська І.О. Рух маркетингових комунікацій на підприємстві // Економіка, організація та управління підприємствами в сучасних економіко-правових умовах [Текст]: матеріали міжнар. наук.-практ.конф. , 21-23  листоп. 2012 р., м. Дніпропетровськ / ред. кол.: В.Я. Швець [та ін.]. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – С. 169-170 http://economics.opu.ua/files/base/bashynskaya/bashynskaya_11.pdf
 13. Башинська І.О. Особливості інновацій машинобудівних підприємств / І.О. Башинська // Проблеми економічної кібернетики – 2012: матер. ХVІ всеукр. наук.-метод. конф., 14-16 верес. 2012 р.: тез. доп. – Т.3 – Одеса: ОНПУ, 2012.– С.75-76. http://economics.opu.ua/files/science/2012/26.09/t3/EconomCyb_2012_T3.pdf
 14. Башинська І.О., Просянюк Н.О. Особливості корпоративної книги продажів для підприємств, що працюють з будівельні матеріалами   / Матеріали П’ятої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України” (Одеський національний політехнічний університет, 23-25 травня 2011). Одеса: Вид-во “ВМВ”, 2011. – С. 89-93 
  http://economics.opu.ua/files/science/2011/23.05/section_III.pdf
 15. Башинська І.О., Ковтуненко К.В. Використання SWOT-матриці для поетапного аналізу процесу комерціалізації науково-дослідної діяльності ВНЗ та його документальне оформлення / Матеріали П’ятої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України” (Одеський національний політехнічний університет, 23-25 травня 2011). Одеса: Вид-во “ВМВ”, 2011. – С. 180-183. http://economics.opu.ua/files/science/2011/23.05/section_VI.pdf
 16. Башинська І.О. Використання сучасних досягнень для просування нової продукції // Економіка і управління в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 1-7 груд. 2010 р. - Донецьк: ДонНУЕТ ім. Михайла Туган-Барановський, 2010. – С.313-314.
 17. Дубінова І. І. Інтернет-магазин як додатковий засіб просування продукції / Сучасна наука в мережі Інтернет //  Матеріали VI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 25-27 лютого 2010 р. – Київ: ТОВ «ТК Меганом», 2010. – С. 26-27 http://intkonf.org/dubinova-io-internet-magazin-yak-dodatkoviy-zasib-prosuvannya-produktsiyi/
 18. Дубінова І. О. Створювання торгівельної марки в галузі виробництва будівельних матеріалів як додатковий спосіб просування нових матеріалів на ринок // Проблеми та шляхи вдосконалення економічного механізму підприємницької діяльності: Зб. наук. праць. II  Міжнарод. наук.-практ. конф., 18-19 берез. 2010 р. : В 4 т. – Т. 3. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2010. – С. 116-119
 19. Дубінова І. О. Створення інноваційних товарів на прикладі виробництва будівельних матеріалів // Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 4-6 червня 2010 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2010. – С. 78-81
 20. Дубінова І. О. Особливості маркетингу у будівельний промисловості  // Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки/ Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції 29-31 червня 2009 р. – Сімферополь: ЦРОНІ, 2009. – С. 180-182
 21. Дубінова І.О. Банківський менеджмент в комерційному банку // Тези доповідей 41-ї научної конференції молодих дослідників ОПУ-магістрантів «Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі». – Одеса: ОНПУ, 2006. – С. 98
 22. Дубінова І. О.  Деякі аспекти фінансування інноваційних процесів в Україні // Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Наука та інновації» - ‘2005”. – Том 8. Економічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – 108 с.
 23. Дубинова И. А. Инновационные процессы в Украине: реалии и перспективы // Матеріали  міжнародної науково-теоретичної конференції молодих учених і студентів  «Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери». – В 2-х томах. – Т.1 – Донецьк: Донецький національних технічний університет, 2005. – 252 с.

Прочие учебно-методические разработки

 1. Методические указания к практическим и самостоятельным занятиям по дисциплине «Финансы предприятий» для иностранных студентов специальностей «Учет и аудит», «Экономическая кибернетика» / Сост.: Балан А.С., Башинская И.А. – Одесса: ОНПУ, 2011. – 24 с. (ел. версія, рег. МВ03794 від 25.01.11, №0464-РС-2011)
 2. Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з дисципліни «Фінанси підприємства» для студентів ІБЕІТ / Укл.: Балан О.С., Башинська І.О. – Одеса: ОНПУ, 2011. – 33 с. (ел. версія, рег. МВ03795 від 25.01.11, №0466-РС-2011)
 3. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Статистика" для студентів спеціальності 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання /  Укл.: Балан О.С., Башинська І.О. – Одеса: ОНПУ, 2011. – 33 с. (ел. версія, рег. МВ04053 від 05.07.11, №0689-РС-2011)
 4. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине "Статистика" для иностранных студентов специальности 6.030601 «Менеджмент» / Сост.: Балан А.С., Башинская И.А. – Одесса: ОНПУ, 2011. – 24 с. (ел. версія, рег. МВ04054 від 05.07.11, №0687-РС-2011)
 5. Методичні вказівки до самостійної роботи студента при підготовці до практичних занять з дисципліни "Статистика" спеціальності 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання /  Укл.: Балан О.С., Башинська І.О. – Одеса: ОНПУ, 2011. – 33 с. (ел. версія, рег. МВ04055 від 05.07.11, №0690-РС-2011)
 6. Методические указания к самостоятельной работе иностранных студентов при подготовке к практическим занятиям по дисциплине «Статистика» для студентов специальности  6.030601 «Менеджмент» / Сост.: Балан А.С., Башинская И.А. – Одесса: ОНПУ, 2011. – 24 с. (ел. версія, рег. МВ04056 від 05.07.11, №0688-РС-2011)
 7. Конспект лекцій з дисципліни "Статистика" для студентів спеціальності 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання /  Укл.: Балан О.С., Башинська І.О. – Одеса: ОНПУ, 2011. – 75 с. (ел. версія, рег. КЛ04058 від 05.07.11, №0686-РС-2011)
 8. Конспект лекций по дисциплине «Статистика» для иностранных  студентов специальности  6.030601 «Менеджмент» дневной формы обучения / Сост.: Балан А.С., Башинская И.А. – Одесса: ОНПУ, 2011. – 84 с. (ел. версія, рег. КЛ04057 від 05.07.11, №0685-РС-2011)
 9. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів ІБЕІТ спеціальності 6.050106 та 7.050106 «Облік і аудит» денної форми навчання /Укл.: Балан О.С., Башинська І.О. – Одеса: ОНПУ, 2012. – 35 с. (ел. версія, рег. МВ04293 від 20.01.12, №0915-РС-2012)
 10. Методические рекомендации и задания к расчетно-графической работе по дисциплине «Статистика» для иностранных студентов специальности 6.030601 и 7.030601 «Менеджмент организаций» дневной формы обучения / Сост.: Ковтуненко К.В., Башинская И.А. – Одесса: ОНПУ, 2012. – 23 с. (ел. версія, рег. МВ04294 від 20.01.12, №0914-РС-2012)
 11. Методичні рекомендації та завдання до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Статистика» для студентів спеціальності 6.030601 та 7.030601 «Менеджмент оорганізацій» денної форми навчання/Укл.: Ковтуненко К.В., Башинська І.О. – Одеса: ОНПУ, 2012. – 22 с. (ел. версія, рег. МВ04295 від 20.01.12, №0916-РС-2012)
 12. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів ІБЕІТ спеціальності 6.050102 та 7.050102 «Економічна кібернетика» денної форми навчання/Укл.: Ковтуненко К.В., Башинська І.О. – Одеса: ОНПУ, 2012. – 64 с. (ел. версія, рег. МВ04296 від 23.01.12, №0918-РС-2012)
 13. Методические указания к самостоятельной работе студента при подготовке к практическим занятиям по дисциплине «Деньги и кредит» для иностраных студентов специальности 6.050102 и 7.050102 "Экономическая кибернетика" дневной формы обучения/ Сост.: Ковтуненко К.В., Башинская И.А. – Одесса: ОНПУ, 2012. – 41 с. (ел. версія, рег. МВ04298 від 23.01.12, №0917-РС-2012)
 14. Методичні вказівки до самостійної роботи студента при підготовці до практичних занять з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів спеціальності 6.050102 та 7.050102 «Економічна кібернетика» денної форми навчання/Укл.: Ковтуненко К.В., Башинська І.О. – Одеса: ОНПУ, 2012. – 40 с. (ел. версія, рег. МВ04297 від 23.01.12, №0466-РС-2011)
 15. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Модели и методы принятия решений в анализе и аудите» для иностраных студентов ИБЭИТ дневной формы обучения специальностей 7.050106 и 8.050106 "Учет и аудит" / Сост.: М.С. Яценко, И.А. Башинская – Одесса: ОНПУ, 2012. – 36 с. (ел. версія, рег. МВ04362 від 15.02.12, №0988-РС-2012)
 16. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів ІБЕІТ спеціальності 6.050106 та 7.050106 «Облік і аудит», 6.050102 та 7.050102 «Економічна кібернетика» денної форми навчання / Укл. Балан О.С., Башинська І.О. – Одеса: ОНПУ, 2012. – 19 с. (ел. версія, рег. МВ04486 від 25.04.12  №1089-РС-2012)
 17. Методические рекомендации и задания к расчетно-графической работе по дисциплине «Бухгалтерский учет в бюджетных организациях» для иностранных студентов специальности 6.030601 и 7.030601 «Учет и аудит» дневной формы обучения / Сост.: Ковтуненко К.В., Башинская И.А. – Одесса: ОНПУ, 2012. – 18 с. (ел. версія, рег. МВ04485 від 25.04.12 №1085-РС-2012)
 18. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Деньги и кредит» для иностранных студентов ИБЭИТ специальности 6.050102 и 7.050102 «Экономическая кибернетика» дневной формы обучения / Сост.: Ковтуненко К.В., Башинская И.А. – Одесса: ОНПУ, 2012. –62 с. (ел. версія, рег. МВ04488 від 25.04.12  №1087-РС-2012)
 19. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Деньги и кредит» для иностранных студентов ИБЭИТ специальности 6.050106 и 7.050106 «Учет и аудит» дневной формы обучения / Сост.: Балан А.С., Башинская И.А.  – Одесса: ОНПУ, 2012. – 40 с. (ел. версія, рег. МВ04489 від 25.04.12  №1088-РС-2012)
 20. Методичні вказівки та завдання до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік у бюджетних установах» для студентів спеціальності 6.030601 та 7.030601 «Облік і аудит» денної форми навчання/ Укл. Ковтуненко К.В., Башинська І.О. – Одеса: ОНПУ, 2012. – 23 с. (ел. версія, рег. МВ04484 від 25.04.12 №1090-РС-2012)
 21. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Деньги и кредит» для иностранных студентов ИБЭИТ специальности 6.050106 и 7.050106 «Учет и аудит», 6.050102 и 7.050102 «Экономическая кибернетика» дневной формы обучения  / Сост.: Балан А.С., Башинская И.А.  – Одесса: ОНПУ, 2012. – 17 с. (ел. версія, рег. МВ04487 від 25.04.12  №1086-РС-2012)
 22. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Статистика» для иностраных студентов ИБЭИТ специальности 6.030601 и 7.030601  «Менеджмент организаций» дневной формы обучения/Сост.: Ковтуненко К.В., Башинская И.А. – Одесса: ОНПУ, 2012. – 56 с (ел. версія, рег. МВ04664 від 03.09.12  №1251-РС-2012)
 23. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Учет в бюджетных учреждениях» для иностраныых студентов ИБЭИТ специальности 6.030601 и 7.030601  «Менеджмент организаций» дневной формы обучения/Сост.: Ковтуненко К.В., Башинская И.А. – Одесса: ОНПУ, 2012. – 57 с. (ел. версія, рег. МВ04667 від 03.09.12  №1252-РС-2012)
 24. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Облік у бюджетних установах» для студентів ІБЕІТ спеціальності 6.030509 та 7.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання/Уклад.: Ковтуненко К.В., Башинська І.О. – Одеса: ОНПУ, 2012. – 69 с (ел. версія, рег. МВ04666 від 03.09.12  №1253-РС-2012)
 25. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Статистика» для студентів ІБЕІТ спеціальності 6.030601 та 7.030601 «Менеджмент організацій» денної форми навчання/Уклад.: Ковтуненко К.В., Башинська І.О. – Одеса: ОНПУ, 2012. – 64 с (ел. версія, рег. МВ04665 від 03.09.12  №1254-РС-2012)
 26. Конспект лекций по дисциплине "Модели и методы принятия решений в анализе и аудите" для иностранных студентов ИБЭИТ направления подготовки 6.030509 и по специальностям 7.03050901, 8.03050901 «Учет и аудит» дневной формы обучения /Сост.: З. Н. Соколовская,  М. С. Яценко, И. А. Башинская – Одесса: ОНПУ, 2012. – 48 с. (ел. версія, рег. КЛ04690 від 10.09.12  №1255-РС-2012)
 27. Методические рекомендации и задания к выполнению расчетно-графической работе по дисциплине "Модели и методы принятия решений в анализе и аудите" для иностранных студентов ИБЭИТ направления подготовки 6.030509, по специальностям 7.03050901, 8.03050901 «Учет и аудит» дневной формы обучения /Сост.: З. Н. Соколовская,  М. С. Яценко, И. А. Башинская – Одесса: ОНПУ, 2012. – 11 с. (ел. версія, рег. МВ04691 від 10.09.12  №1256-РС-2012)
 28. Методичні вказівки: завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій (ІБЕІТ) денної форми навчання спеціальностей 7.03050901 та 8.03050901  "Облік і аудит"/Уклад.: Ковтуненко К.В., Башинська І.О. – Одеса: ОНПУ, 2012. – 16 с. (ел. версія, рег. МВ04934 від 12.12.12  №1535-РС-2012)
 29. Методические указания: задания для самостоятельной работы студента по дисциплине «Деньги и кредит» для иностранных студентов ИБЭИТ направления подготовки 6.030509 и по специальностям 7.03050901, 8.03050901 «Учет и аудит» дневной формы обучения /Сост.: Ковтуненко К.В., Башинская И.А. - Одесса: ОНПУ, 2012. - 16 с. (ел. версія, рег. МВ04935 від 12.12.12  №1535-РС-2012)
 30. Методичні вказівки: завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті»» для студентів Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій (ІБЕІТ) денної форми навчання спеціальностей 7.03050901 та 8.03050901  "Облік і аудит"/ Укл.: І.О. Башинська,  – Одеса: ОНПУ, 2012. – 17 с. (ел. версія, рег. МВ04936 від 12.12.12  №1537-РС-2012)
 31. Методичні вказівки: завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Облік у бюджетних установах»» для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509  "Облік і аудит" / Уклад.: Ковтуненко К.В., Башинська І.О. – Одеса: ОНПУ, 2012. – 36 с. (ел. версія, рег. МВ04937 від 12.12.12  №1538-РС-2012)
 32. Методичні вказівки: завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Статистика» для студентів Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій (ІБЕІТ) денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», за спеціальностями 7.03060101 та 8.03070101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) / Уклад.: Ковтуненко К.В., Башинська І.О. – Одеса: ОНПУ, 2012. – 28 с. (ел. версія, рег. МВ04938 від 12.12.12  №1537-РС-2012)
 33. Конспект лекцій з дисципліни «Облік і аудит» для студентів ІБЕІТ, ІДЗО напряму підготовки 6.030601  «Менеджмент» / Укл.: Варчук О.А., Башинська І.О., Ананська М.О., Ковтуненко Ю.В., Пар’єва О.О. - Одеса: ОНПУ, 2014. - 184 с. (ел. версія, рег. КЛ05467 от 08.04.2014 г. № 1975-РС-2014)
 34. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Облік і аудит» для студентів ІБЕІТ, ІДЗО напряму підготовки 6.030601  «Менеджмент» / / Укл.: Варчук О.А., Башинська І.О., Ананська М.О., Ковтуненко Ю.В., Пар’єва О.О. - Одеса: ОНПУ, 2014. - 91 с. (ел. версія, рег. МВ05468 от 08.04.2014 г. № 1976-РС-2014)
 35. Методичні вказівки та завдання до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки» для студентів Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій (ІБЕІТ) денної форми навчання за спеціальністю 8.18010014 – «Управління фінансово-економічною безпекою» /Уклад.: Башинська І.О. – Одеса: ОНПУ, 2014. – 21 с. (ел. версія, рег. МВ05529 от 22.04.2014 г. № 2029-РС-2014)
 36. Методические указания и задания к выполнению расчетно-графической работы по дисциплине «Информационно-аналитическое обеспечение экономической безопасности» для студентов Института бизнеса, экономики и информационных технологий (ИБЭИТ) дневной формы обучения по специальности 8.18010014 – «Управление финансово-экономической безопасностью» / сост.: Башинская И.А. - Одесса: ОНПУ, 2014. - 21 с. (ел. версія, рег. МВ05530 от 22.04.2014 г. № 2030-РС-2014)
 37. Конспект лекцій з дисципліни «Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки» для студентів Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій (ІБЕІТ) денної та заочної форми навчання за спеціальністю 8.18010014 – «Управління фінансово-економічною безпекою» /Уклад.: Башинська І.О. – Одеса: ОНПУ, 2014. – 207 с. (ел. версія, рег. КЛ05549 от 28.04.2014 г. № 2031-РС-2014)
 38. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті» для студентів Інституту дистанційної та заочної освіти та Інституту післядипломної освіти напряму підготовки 6.03050901– Облік і  аудит, спеціальностей 7.03050901 та 8.03050901  «Облік і аудит» спеціальності 6.03050901 – «Облік і  аудит» /Уклад.: Башинська І.О., Яценко М.С. – Одеса: ОНПУ, 2014. – 13 с. (ел. версія, рег. МВ05897 від 15.10.14 р. № 2376-РС-2014) (О)
 39. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки» для студентів Інституту дистанційної та заочної освіти та Інституту післядипломної освіти  за спеціальністю 8.18010014 –  «Управління фінансово-економічною безпекою» /Уклад.: Башинська І.О. – Одеса: ОНПУ, 2014. – 18 с. (ел. версія, рег. МВ05897 від 15.10.14 р. № 2375-РС-2014) (О)
 40. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Гроші та кредит” (I модуль) для студентів ІБЕІТ спеціальності «Облік і аудит» денної форми навчання / Укл.: О.С. Балан, Г.А. Смоквіна, І.О. Башинська – Одеса: ОНПУ, 2014. – 51 с.
 41. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Гроші та кредит” (II модуль) для студентів ІБЕІТ спеціальності «Облік і аудит» денної форми навчання / Укл.: О.С. Балан, Г.А. Смоквіна, І.О. Башинська – Одеса: ОНПУ, 2014. – 59 с.