Главное меню

Joomla Slide Menu by DART Creations

Вход на сайт

Joomla Slide Menu by DART Creations

Наша поддержка

Печать
Учеба > Дипломное проектирование > Порядок защиты дипломных проектов Вернуться назад

ПОРЯДОК ЗАЩИТ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ

ПОРЯДОК РОБОТИ ДЕК ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ ДП СПЕЦІАЛІСТІВ

Підготовчим етапом роботи над ДП є переддипломна практика, під час якої фактично студенти повинні виконати аналітичну і в певних межах теоретичну частину. У процесі практики необхідно зібрати вихідні дані у відповідності до програми практики, підібрати літературу, нормативно-довідникові і статистичні матеріали, проаналізувати весь матеріал, акумулювати результати особистих спостережень. Звіт з практики власне є частина ДП.

Керівник ДП призначується кафедрою до початку переддипломної практики. Керівник встановлює тематику всіх розділів ДП та регулює процес їх виконання студентом, контролює термін завершення окремих етапів, визначає доцільність та обсяги конкретних рішень, обґрунтувань, розробок тощо.

При необхідності можуть призначатися консультанти з економіко-математичних методів, охорони праці, тощо. Консультанти керуються розробками відповідної кафедри щодо виконання конкретних завдань ДП, якщо ці вказівки не суперечать вимогам до дипломного проектування профілюючої кафедри. Консультанти контролюють відповідність методології розробки окремої частини ДП сучасним методикам розрахунків, аналізу тощо і не можуть регламентувати структуру ДП. Наявність підпису консультанта на титульній сторінці ДП означає, що розділ є закінченим та відповідає вимогам.

Завершений і підписаний студентом ДП узгоджується з консультантами і здається на перевірку керівнику, який після підписання розрахунково-пояснювальної записки і графічних матеріалів разом зі своїм письмовим відгуком керівника (додаток К) передає його на малий захист, якій здійснюється в присутності трьох викладачів кафедри. Члени комісії малого захисту перевіряють готовність ДП до захисту. При виявленні недоробок, плагіату, невиконання завдання ДП може бути повернено на доопрацювання. При позитивному рішенні члени комісії підтверджують виконання графіку ДП – підписують його та передають завідувачеві кафедри на підпис.

Завідувач кафедри вирішує питання щодо допуску дипломника до захисту, при позитивному рішенні також підписує ДП і надсилає його на рецензію. На кожен ДП призначається один рецензент - досвідчений фахівець: аудитор, головний бухгалтер, підприємець, фінансист, економіст або науковець-викладач. Студент має право ознайомитись з рецензією на ДП до початку засідання ДЕК, на якому буде проходити захист. Зауваження рецензента можуть бути оскаржені в процесі захисту.

В окремих випадках ДП може бути не допущений до захисту. Рішення про допуск дипломника до захисту приймається на засіданні кафедри, на яке запрошується керівник ДП та студент. Рішення оформляється протоколом, один примірник якого подається директору ІБЕІТ.

Захист ДП – це відкрита процедура. Він може відбуватися у приміщеннях Одеського національного політехнічного університету, на підприємствах, в закладах та організаціях. Розклад роботи ДЕК оголошується не пізніше ніж за місяць до захисту ДП. Тривалість одного засідання не повинна перевищувати 6 академічних годин на день.

На захист дипломники повинні принести документі, перелічені у додатку З, паспорт та залікову книжку.

У процесі захисту ДЕК заслуховує короткий зміст ДП у викладі дипломника. Далі дипломнику задаються питання за темою ДП як членами ДЕК, так і будь-ким із присутніх на захисті. В кінці оголошуються рецензія, характеристика студента, відгук керівника, інші об'єктивні дані. Заслуховується позиція дипломника та його відповіді на зауваження.

Після захисту на закритому засіданні ДЕК обговорює результати і, враховуючи отримані відгуки, рецензії, акти про впровадження, наявність публікацій та участь в конференціях, дані про успішність тощо, простою більшістю голосів виноситься рішення про рівень захисту і виконання ДП, присудження кваліфікації, видачу дипломів та окремі рекомендації. Під час цього засідання члени ДЕК підписують протоколи засідання.

Рішення про видачу диплому з відзнакою, рекомендацію до навчання в аспірантур або участі ДП у конкурсі також заносяться у протоколи засідання комісії.

У випадку, коли ДЕК приймає рішення про те, що студент не захистив ДП, тобто отримав незадовільну оцінку, відповідна інформація відзначається у протоколі засідання ДЕК, а потім обговорюється на засіданні кафедри. Студент, котрий отримав незадовільну оцінку при захисті ДП, відраховується з університету з видачею академічної довідки встановленого зразка.

Якщо студент не з'явився на захист, то у протоколі ДЕК відзначається, що він є не атестованим через неприбуття на засідання комісії. Студенти, не атестовані у встановлений термін, мають право на повторний захист у наступний період роботи ДЕК у відповідності до чинного законодавства. ДЕК дає дозвіл також на повторний захист цієї ДП із доопрацюванням, чи рекомендує кафедрі затвердити нову тему.

Студентам, які при повторному захисті ДП отримали незадовільну оцінку, видається академічна довідка встановленого зразка.

Перелік документів, що подаються у ДЕК

Перед початком засідань деканат подає у ДЕК такі документи:

 • наказ (витяг із наказу) ОНПУ про затвердження складу ДЕК;
 • розклад роботи комісії;
 • наказ про затвердження списку допущених до захисту дипломних проектів спеціалістів;
 • документ, який засвідчує виконання студентом усіх вимог навчального плану, одержані ним оцінки тощо.

Перед захистом секретар ДЕК повинен отримати від студента такі матеріали та документи:

 • виконаний ДП з усіма необхідними підписами на титульному листі, завданнях, графічних матеріалах;
 • письмовий відгук керівника, в якому розкривається:
 • уміння дипломника самостійно працювати з літературними джерелами;
 • ступінь творчої активності дипломника, наявність та вміння порівнювати, аналізувати варіанти рішень, вибирати оптимальні;
 • рівень теоретичної й практичної підготовки дипломника, наявність навичок з обліку, аналізу і аудиту;
 • актуальність проекту та можливість його впровадження удіяльність конкретного підприємства або установи;
 • можливість дипломника самостійно працювати за спеціальністю;
 • висновок про допуск до відкритого захисту і мотивована оцінка проекту з врахуванням поточної успішності;
 • письмова рецензія зовнішнього рецензента відповідно додатку 4. У висновку рецензент відзначає негативні, і позитивні сторони проекту, оригінальні та вдалі рішення, проставляє власну оцінку.

Негативна рецензія не є підставою для відхилення проекту.

В ДЕК можуть поступати додаткові матеріали, які характеризують наукову й практичну цінність виконаного ДП:

 • копії публікацій з теми ДП;
 • документи, що вказують на практичне застосування проекту (довідки, акти впровадження);офіційно оформлені пропозиції щодо зміни облікових або аналітичних методик.

ДРУГИЕ СТРАНИЦЫ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ