Главное меню

Joomla Slide Menu by DART Creations

Вход на сайт

Joomla Slide Menu by DART Creations

Наша поддержка

Печать
Кадровый состав > Профессорско-преподавательский состав > Волощук Лидия Александровна> Список трудов Вернуться назад

Список трудов Волощук Лидии Александровны:

Монографии

 1. Організаційно-економічне забезпечення комерціалізації результатів науково-технічних досліджень вищих навчальних закладів та їх наукових підрозділів, що сприяє інноваційному розвитку України: монографія / С.В. Філиппова, К.В. Ковтуненко, Л.О. Волощук, С.А. Нізяєва, І.О. Башинська. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2012. – 326 с.
 2. Інноваційна трансформація промислового сектору економіки України та механізми її регулювання: Монографія / С.В. Філиппова, Л.О. Волощук, Г.А. Смоквіна, С.О. Черкасова, Н.М. Сімакова; під ред. С.В. Філиппової - Одеса: „ВМВ”, 2009. - 180 с.
 3. Волощук Л.А. Параграф 1.2. Филиппова С.В. Теоретико-практические аспекты разработки организационно-экономического обеспечения автоматизированной системы управленческого учета и анализа малого предприятия/ Ковтуненко К.В., Шумейко К.П., Волощук Л.А., Сааджан В.А. и др. Монография - Одесса: Астропринт, 2004. - 140 с.


Учебные пособия

 1. Финансовый анализ: учебное пособие / Л.А. Волощук, М.А. Юдин; под ред. Филипповой С.В. – К.: КАФЕДРА, 2012. – 320 с.
 2. Волощук Л.А. Статистика: теория и практика. Учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплины. Изд. 2-е: - Одесса: «ВМВ», 2010. – 136 с.
 3. Л.А. Волощук. Финансовый анализ: краткий курс: Учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплины. Модуль 1: - Одесса: ВМВ, 2009. – 112с.
 4. Л.А. Волощук. Финансовый анализ: краткий курс: Учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплины. Модуль 2: - Одесса: ВМВ, 2009. – 116с.
 5. Л.А. Волощук Статистика: теория и практика. Учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплины. - Одесса: “ВМВ”, 2007. - 128 с.


Брошюры

-

Статьи в научных специализированных изданиях 
Журналы

 

 1. Волощук Л.О. Концептуальні засади управління економічно-безпечним інноваційним розвитком промислового підприємства та формування його аналітичних інструментів [Електронний ресурс] / Л.О. Волощук // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 234-241. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html
 2. Волощук Л.О. Економічна безпека та інноваційний розвиток промислового підприємства: сутність та взаємозв’язок як об’єктів управління [Електронний ресурс] / Л.О. Волощук // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2014. – № 6 (16). –С. 217-223. – Режим доступу до  журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/No6/217-223.pdf
 3. Волощук Л.О., Скороходова Л.В. Технологія оцінки і обліку інтелектуальної складової діяльності як передумова для комплексного аналізу інноваційного потенціалу виробничого підприємства [Електронний ресурс] / Л.О. Волощук, Л.В. Скороходова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – № 3-4(4-5). – Одеса: ОНПУ, 2012. – С. 89-93. – Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/archive/2012/n4-5.html.
 4. Волощук Л.О., Скороходова Л.В., Церковна О.М. Особливості застосування методів вартісної оцінки інтелектуального капіталу у фінансовому аналізі // Економіка харчової промисловості (Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, березень 2012). – Одеса, 2012 - №1(13) – С. 25-27
 5. Л.О. Волощук, С.В. Філиппова. Проблеми організаційно-економічного забезпечення інноваційного розвитку промисловості та комерціалізації результатів наукових досліджень вищих навчальних закладів //Міжнародний науковий журнал Acta Universitatis Pontica Euxinus, Болгарія, м.Варна, 2009. – С.80-83.
 6. Волощук Л.О. Оценка целесообразности инвестирования инновационных изменений // Економіка розвитку. Науковий журнал. – Харків: ХНЕУ, 2005.- Вип. №2 (34). – С.26-29
 7. A.С. Балан, Л.А.Волощук. Інформаційно-аналітичне забезпечення процесу прийняття інвестиційних рішень // Вісник технологічного університету Поділля. - 2004. - №6. - С.47-50
 8. Волощук Л.О., Филиппова С.В. Механізми підвищення інвестиційної активності малого бізнесу. // Регіональні перспективи. – Кременчук, 2001. – № 5-6. – С. 89-91
 9. Bолощук Л.О. Венчурний капітал як альтернативне джерело фінансування малого і середнього бізнесу // Економіка і управління.– Київ, 2001. - №4. – С. 12-18
 10. Волощук Л.А., Красностанова Н.Е.. Кравченко О.А. Критерии оценки и выбора инвестиционного проекта // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2000. – № 3. – Ч.1. – С. 112—114

 

Сборники научных трудов

 

 1. Л.А. Волощук, А.В. Скаленко, Е.А. Кисель. Формирование системы показателей финансовой рентабельности предприятий и субъектов малого предпринимательства // Науковий вісник - Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. - Науки: економіка, політологія, історія. - 2011. - №5 (130). - С. 54-63.
 2. Ковтуненко К.В., Яценко М.С., Волощук Л.О., Скаленко О.В. Роль держави у процесі комерціалізації результатів науково-дослідної діяльності: зарубіжний досвід // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: економіка. – Ужгород - 2011. – Спецвипуск 33. Частина 1. – С.139-144.
 3. Bолощук Л.О., Статник О.С. Особливості обліково-аналітичного забезпечення управління розвитком підприємства // Вісник соціально-економічних досліджень. Збірник наукових праць. – Одеса - 2011. – Випуск 41. Частина 2. – С. 25-29.
 4. - Л.О. Волощук. Обліково-аналітичне забезпечення управління інноваційним розвитком підприємства // Праці Одеського політехнічного університету: Науковий та науково-виробничий збірник. – Одеса, 2011. – Вип. 2(36). – С.301-307
 5. Л.О. Волощук, К.П. Ганєва. Методичні підходи до оцінки розвитку вищого навчального закладу // Праці Одеського політехнічного університету: Науковий та науково-виробничий збірник. – Одеса, 2011. – Вип. 3(37). – С.248-255
 6. Волощук Л.О., Церковна О.М., Скороходова Л.В. Методичні основи оцінки інтелектуального капіталу машинобудівного підприємства // Вісник соціально-економічних досліджень. Збірник наукових праць. Випуск 3 (43). – Одеса, 2011. – С.220-225
 7. Л.О. Волощук, О.В. Скаленко. Удосконалення методичного забезпечення аналізу грошових потоків та інвестиційної діяльності промислового підприємства як складових оцінки його фінансового стану / Труды Одесского политехнического университета: Научный и производственно-практический сборник по техническим и естественным наукам. – Одесса, 2010. – Вып. 1(33)-2(34). – С.256-262
 8. Кісєль К.А., Волощук Л.О. Основні проблеми впровадження бюджетування як інструменту фінансового управління на підприємствах України // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – Випуск 261: В 7т. – Т. III. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 795-800.
 9. Л.О. Волощук, О.П. Доба. Теоретико-методичні засади оцінки результатів діяльності підприємства за даними його фінансової звітності // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – 2009. - №12(90). – С.93-100.
 10. Л.О. Волощук. Аналіз фінансової звітності як елемент обліково-аналітичного забезпечення управління фінансовим станом підприємства // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – 2009. - №15(93). – С.48-55.
 11. Волощук Л.О., Філиппова С.В., Петрова Л.С. Проблеми впровадження системи бюджетування на вітчизняних підприємствах // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. Вип. 250: в 9-х т. Т.VІ. - Дн-ськ: ДНУ, 2009. - С.1313-1320.
 12. Л.О. Волощук, А.В. Богаченко. Можливості та персективи додаткового фінансування підприємства за допомогою рахунків у банку // Труди Одеського політехнічного університету, вип.1(31), - 2009. – С.235-239.
 13. Волощук Л.О. Проблемні питання та напрями удосконалення фінансового аналізу // Сборник научных трудов "Вестник НТУ ХПИ". – 2006. – № 13 (1). – С. 61-63
 14. Волощук Л.О., Замараєв Є.О. Особливості обліку у будівництві // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2006. – Вип. 220. – Т.3. – С. 644-653
 15. Волощук Л.О., Табала Д.О. Проблеми відшкодування ПДВ при здійсненні екпортних операцій // Економіка: проблеми теорії та практики. - Дніпропетровськ: ДНУ. – 2006. – Вип.222. – Т.2. – С. 430-436
 16. Волощук Л.О. Активізація інноваційно-спрямованого інвестування у промисловості України // Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. Випуск 188: в 4 т. Том ІІ.– Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 559-565
 17. Л.О. Волощук, О.С.Балан, С.В.Филиппова. Инвестиционный анализ в процессе стратегического планирования // Труды Одесского политехнического университета. – Одесса, 2004. – Вып. №2 ( 22 ). – С.303-306
 18. Волощук Л.О. Роль предприятий малого бизнеса в инновационном развитии промышленности // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2002. – Випуск 161. – С.67-72
 19. Волощук Л.А., Филиппова С.В., Приступа Н.Ф. Проблемы финансирования предприятий малого бизнеса в Украине // Труды Одесского политехнического университета. – Одесса. – 2001. – Вып. 1 (13). – С. 276–281

 

Доклады и тезисы докладов на научных конференциях

 

 1. Волощук Л.О., Осипчук Х.А., Коломіна О.Б. Сучасні проблеми бухгалтерського обліку нематеріальних активів // Матеріали Сьомої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України», Том 1 (ОНПУ, 21-25 травня 2013). – Одеса: ОНПУ, 2013. – С. 28-29.
 2. Гітіна М.Ю., Волощук Л.О.,  Сучасні проблеми бухгалтерського обліку основних засобів // Матеріали Сьомої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України», Том 1 (ОНПУ, 21-25 травня 2013). – Одеса: ОНПУ, 2013. – С. 44-45.
 3. Волощук Л.О., Устинюк А.Ю. Фактори інноваційного розвитку як об’єкти моніторингу / Л.О. Волощук, А.Ю. Устинюк // Матеріали Сьомої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України», Том 1 (ОНПУ, 21-25 травня 2013). – Одеса: ОНПУ, 2013. – С. 68-70.
 4. Волощук Л.О., Товкус Т.С. Внутренний и внешний контроль в морских портах Украины / Л.О. Волощук, Т.С. Товкус // Матеріали Сьомої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України», Том 1 (ОНПУ, 21-25 травня 2013). – Одеса: ОНПУ, 2013. – С. 85-87.
 5. Волощук Л.О. Становлення технічного університету як постачальника інтелектуальних ресурсів для інноваційного розвитку економіки: європейський досвід / Л.О. Волощук // Матеріали Сьомої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України», Том 1 (ОНПУ, 21-25 травня 2013). – Одеса: ОНПУ, 2013. – С. 142-144.
 6. Волощук Л.О., Черкасова С.О. Державний фінансовий аудит суб’єктів господарювання як основна форма державного фінансового контролю // Матеріали Третьої науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми ринку та розвитку регіонів України в 21 столітті» (ОНПУ, ІПРЕЕД НАН України. 17-19 травня 2012). – Одеса: Вид-во «Політех-дизайн», 2012. – С. 81-82
 7. Каба А.В., Волощук Л.О. Сучасні проблеми відображення інтелектуальних активів в системі обліку вітчизняних підприємств // Матеріали Третьої науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми ринку та розвитку регіонів України в 21 столітті» (ОНПУ, ІПРЕЕД НАН України. 17-19 травня 2012). – Одеса: Вид-во «Політех-дизайн», 2012. – С. 91-92
 8. Скороходова Л.В., Волощук Л.О. Методичний інструментарій оцінки інтелектуального капіталу підприємств // Матеріали Шостої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України” (Одеський національний політехнічний університет, 15-25 травня 2012). – Одеса: ОНПУ, 2012. – 200 с. – С.173-175
 9. Шаповал Я.В., Волощук Л.О. Оцінка фінансового потенціалу виробничого підприємства // Матеріали Шостої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України” (Одеський національний політехнічний університет, 15-25 травня 2012). – Одеса: ОНПУ, 2012. – 200 с. – С.187-189
 10. Забарна Е.М., Волощук Л.О. Специфіка інноваційного розвитку підприємств промисловості України: Мат. VIII Междунар. конф. [«Стратегия качества в промышленности и образовании»], (Варна, Болгария, 8-15 июня 2012г.) / Е.М. Забарна, Л.О. Волощук. – Том ІІ. – Дніпропетровськ, Варна, 2012. – С. 63-66.
 11. Л.О. Волощук, К.П. Ганєва. Методичні підходи до оцінки розвитку вищого навчального закладу // Матеріали XVI Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми економічної кібернетики 2011» (Одеський національний політехнічний університет, м.Одеса, 14-16 вересня 2011). Том 3. – Одеса, ОНПУ, 2011. – С.10-12.
 12. Л.О. Волощук, Л.В. Скороходова, Л.С. Петрова. Проблеми адаптації методик оцінки інтелектуального капіталу ВУ вітчизняній економіці // Матеріали XVI Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми економічної кібернетики 2011» (Одеський національний політехнічний університет, м.Одеса, 14-16 вересня 2011). Том 3. – Одеса, ОНПУ, 2011. – С.12-14.
 13. Волощук Л.О., Скороходова Л.В., Петрова Л.С. Проблеми відображення інтелектуального капіталу в струткурі майна промислових підприємств Одеського регіону // Матеріали Другої науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми ринку та розвитку регіонів України в 21 столітті» (Одеський національній політехнічний університет, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. 17-19 травня 2011). – Одеса: Вид-во «ВМВ», 2011. – С.12-14.
 14. Волощук Л.О., Ганєва К.П. Теоретичні засади побудови системи обліково-аналітичного забезпечення діяльності вищого навчального закладу // Матеріали Другої науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми ринку та розвитку регіонів України в 21 столітті» (Одеський національній політехнічний університет, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. 17-19 травня 2011). – Одеса: Вид-во «ВМВ», 2011. – С.84-86.
 15. Волощук Л.О., Пігар С.В. Особливості обліку у дошкільних навчальних закладах // Матеріали П’ятої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» (Одеський національній політехнічний університет, 23-25 травня 2011). – Одеса: Вид-во «ВМВ», 2011. – С.86-88
 16. Волощук Л.О., Новодворська Т.Я. Особливості аналізу надання освітніх послуг // Матеріали П’ятої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» (Одеський національній політехнічний університет, 23-25 травня 2011). – Одеса: Вид-во «ВМВ», 2011. – С.197-198
 17. Волощук Л.О., Петрова Л.С. Сутність системи обліково-аналітичного забезпечення інноваційного розвитку підприємств // Обліково-аналітичне забезпечення в системі фінансово-економічної інформації: Збірник матеріалів міжнародної науково- практичної конференції. (22 квітня 2010 р.) – Миколаїв: НУК, 2010. – С.30-32.
 18. Скаленко О.В., Волощук Л.О. Проблемні питання впровадження стратегічного фінансового менеджменту // Матеріали Першої науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми ринку та розвитку регіонів України в 21 столітті» (Одеський національній політехнічний університет, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. 17-19 травня 2010). – Одеса: Вид-во «ВМВ», 2010. – С.111-113.
 19. Кісєль К.А., Волощук Л.О. Проблеми забезпечення ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства // Матеріали Першої науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми ринку та розвитку регіонів України в 21 столітті» (Одеський національній політехнічний університет, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. 17-19 травня 2010). – Одеса: Вид-во «ВМВ», 2010. – С.99-101.
 20. Петрова Л.С., Волощук Л.А. Проблемы оценки интеллектуального капитала предприятия // Матеріали Першої науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми ринку та розвитку регіонів України в 21 столітті» (Одеський національній політехнічний університет, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. 17-19 травня 2010). – Одеса: Вид-во «ВМВ», 2010. – С.78-79.
 21. Полюха О.С., Херсонська О.Б., Волощук Л.О. Удосконалення аналітичного інструментарію оцінки фінансового стану промислового підприємства // Матеріали підсумкової науково-практичної конференції ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит», 25-26 березня 2010 р., - Запоріжжя, - 2010. – С. 118-122.
 22. Волощук Л.О., Скаленко О.В. Обліково-аналітичні інструменти управління фінансовими ресурсами підприємства  // Матеріали Четвертої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» (Одеський національній політехнічний університет, 21-25 травня 2010). – Одеса: Вид-во «ВМВ», 2010. – С.11-12
 23. Кісєль К.А., Волощук Л.О. Фінансовий стан як характеристика ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства // Матеріали Четвертої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» (Одеський національній політехнічний університет, 21-25 травня 2010). – Одеса: Вид-во «ВМВ», 2010. – С.23-24
 24. Полюха Е.С., Волощук Л.А. Сбалансированная система показателей как основа стратегического управления // Матеріали Четвертої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» (Одеський національній політехнічний університет, 21-25 травня 2010). – Одеса: Вид-во «ВМВ», 2010. – С.32-34
 25. Ганєва К.П., Волощук Л.О., Тополчан Н.О. Облік підприємницької діяльності вищого навчального закладу // Матеріали Четвертої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» (Одеський національній політехнічний університет, 21-25 травня 2010). – Одеса: Вид-во «ВМВ», 2010. – С.54-56
 26. Волощук Л.А., Розновец О.И. Применение технологий облачных вычислений для автоматизации бизнес-процессов // Матеріали Четвертої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» (Одеський національній політехнічний університет, 21-25 травня 2010). – Одеса: Вид-во «ВМВ», 2010. – С.179-180
 27. Волощук Л.О., Ганєва К.П. Сучасні проблеми обліково-аналітичного забезпечення підприємницької діяльності вищого навчального закладу // Збірник тез доповідей VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми» (Тернопіль, 5 листопада 2010 року) Секція 5-8. – Тернопіль, 2010. – С.17-19
 28. Волощук Л.О., Скороходова Л.В. Проблеми оцінки інтелектуального капіталу сучасних підприємств // Materialz VI Mi?dyznarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Perspektywiczne opracowania s? nauk? i technikami - 2010» Volume 4. Ekonomiczne nauki.: Przemy?l. Nauka I studia. – Praha, 2010. – C.102-104
 29. Волощук Л.О. Роль освітньо-наукового сектору у формуванні конкурентного потенціалу та забезпеченні інноваційного розвитку промислового сектору економіки України // Шляхи та інструменти модернізаційного прориву економіки України // Матеріали міжнародної конференції, м.Одеса, 21-22 жовтня 2010 р. / ІПРЕЕД НАН України. – м.Одеса: ІПРЕЕД НАН України , 2010. – С.35-37
 30. Полюха О.С., Волощук Л.О. Забезпечення потенціалу конкурентоспроможності промислових підприємств шляхом диверсифікації // Шляхи та інструменти модернізаційного прориву економіки України // Матеріали міжнародної конференції, м.Одеса, 21-22 жовтня 2010 р. / ІПРЕЕД НАН України. – м.Одеса: ІПРЕЕД НАН України , 2010. – С.118-120
 31. Полюха О.С., Волощук Л.О. Аналітичні інструменти стратегічного управління розвитком підприємства // Тези доповідей ювілейної 45-ої наукової конференції молодих дослідників ОНПУ-магістрантів «Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі» / – ОНПУ, 2010. Режим доступу:  http://storage.library.opu.ua/online/conference/tez_45/6-6.pdf
 32. Калашникова А.В., Волощук Л.О. Дослідження нормативно-методичних засад організації обліку у новоствореному торгівельному підприємстві // Тези доповідей ювілейної 45-ої наукової конференції молодих дослідників ОНПУ-магістрантів «Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі» / – ОНПУ, 2010. Режим доступу:  http://storage.library.opu.ua/online/conference/tez_45/6-7.pdf
 33. Новак Л.Г., Волощук Л.О. Облікова-аналітичні інструменти управління фінансовими ресурсами підприємства // Тези доповідей ювілейної 45-ої наукової конференції молодих дослідників ОНПУ-магістрантів «Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі» / – ОНПУ, 2010. Режим доступу:  http://storage.library.opu.ua/online/conference/tez_45/6-8.pdf
 34. Пиліна М.А., Волощук Л.О. Дослідження особливостей обліку та аналізу доходів автотранспортних підприємстві // Тези доповідей ювілейної 45-ої наукової конференції молодих дослідників ОНПУ-магістрантів «Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі» / – ОНПУ, 2010. Режим доступу: http://storage.library.opu.ua/online/conference/tez_45/6-9.pdf
 35. Волощук Л.А. Формирование системы показателей рентабельности по данным финансовой отчетности предприятия // Матеріали Третьої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» (Одеський національний політехнічний університет, 21-25 травня 2009). – Одеса: Вид-во «ВМВ», 2009. – С.13- 15.
 36. Кісєль К.А., Ананська М.О., Волощук Л.О. Бюджетування як інструмент управління фінансами підприємства: проблематика впровадження в Україні // Матеріали Третьої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» (Одеський національний політехнічний університет, 21-25 травня 2009). – Одеса: Вид-во «ВМВ», 2009. – С.40-43.
 37. Конельська-Марчук О.А., Волощук Л.О. Теоретико-правові засади організації аналізу та аудиту фінансової звітності на промислових підприємтвах // Матеріали Третьої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» (Одеський національний політехнічний університет, 21-25 травня 2009). – Одеса: Вид-во «ВМВ», 2009. – С.54-55.
 38. Скаленко О.В., Волощук Л.О. Актуальні методичні проблеми оцінки фінансового стану підприємств промисловості // Матеріали Третьої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» (Одеський національний політехнічний університет, 21-25 травня 2009). – Одеса: Вид-во «ВМВ», 2009. – С.78- 83.
 39. Муравйова І.В., Волощук Л.О. Аналітичне забезпечення вибору постачальників // Матеріали Третьої Всеукраїнської науково- практичної Інтернет-конференції «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» (Одеський національний політехнічний університет, 21-25 травня 2009). – Одеса: Вид-во «ВМВ», 2009. – С.166-168.
 40. Павлова А.П., Волощук Л.О. Механізм обліково-аналітичного забезпечення управління запасами підприємства // Матеріали Третьої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» (Одеський національний політехнічний університет, 21-25 травня 2009). – Одеса: Вид-во «ВМВ», 2009. – С.168- 170.
 41. Волощук Л.О., Атабаєва А.А., Херсонська О.Б. Аналіз руху грошових коштів як складова аналізу фінансового стану підприємства // Матеріали Третьої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» (Одеський національний політехнічний університет, 21-25 травня 2009). – Одеса: Вид-во «ВМВ», 2009. – С.184-187.
 42. Волощук Л.О., Полюха О.С. Методика аналізу інвестиційної діяльності підприємства як складова аналізу фінансової звітності // Матеріали Третьої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» (Одеський національний політехнічний університет, 21-25 травня 2009). – Одеса: Вид-во «ВМВ», 2009. – С.187-191.
 43. Петрова Л.С., Волощук Л.О. Методичні підходи щодо формування центрів фінансової відповідальності // Матеріали Третьої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» (Одеський національний політехнічний університет, 21-25 травня 2009). – Одеса: Вид-во «ВМВ», 2009. – С.196- 199.
 44. Л.О. Волощук, С.В. Філиппова. Проблеми організаційно-економічного забезпечення інноваційного розвитку промисловості та комерціалізації результатів наукових досліджень вищих навчальних закладів // Матеріали V Міжнародної конференції «Стратегія якості в промисловості і освіті» (6-13 червня 2009 р., Варна, Болгарія), том ІІ. Дніпропетровськ-Варна, 2009. – С.80-83.
 45. Франасюк А.В., Волощук Л.О. Поняття фінансових ресурсів підприємства та їх відображення у фінансовому обліку // Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» (Одеський національний політехнічний університет, 21-25 травня 2008). – Одеса, вид-во «ВМВ», 2008. С.77-79.
 46. Пенькова К.А., Волощук Л.О. Розробка методів аналізу та обліку зовнішньоекономічної діяльності на прикладі ЗАТ «Швейна фірма «Вестра»» // Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» (Одеський національний політехнічний університет, 21-25 травня 2008). – Одеса, вид-во «ВМВ», С.41-42.
 47. Назаренко О.Ю., Волощук Л.О. Обліково-аналітичні інструменти контролю виробничих запасів // Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» (Одеський національний політехнічний університет, 21-25 травня 2008). – Одеса, вид-во «ВМВ», 2008. С.37-38.С.77-79.
 48. Лівінська В.А., Волощук Л.О. Стратегічний аналіз як інструмент забезпечення аналітичних потреб підприємства в умовах розвитку ринкових відносин в Україні // Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу й аудиту в умовах модернізації економіки: матеріали всеукр. студ. наук. конф. - Донецьк: ДонНУЕТ ім. Михайла Туган-Барановський, 2008. - С.142-144.
 49. Франасюк А,В., Волощук Л.О. Проблема використання обліково-аналітичного забезпечення в управлінні підприємством та відображення у звітності // Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу й аудиту в умовах модернізації економіки: матеріали всеукр. студ. наук. конф. - Донецьк: ДонНУЕТ ім. Михайла Туган-Барановський, 2008. - С.107-109.
 50. Лівінська В.А., Волощук Л.О. Спеціальні методи аналітичного дослідження, як методичний апарат стратегічного фінансового аналізу // Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» (Одеський національний політехнічний університет, 21-25 травня 2008). – Одеса, вид-во «ВМВ», С.69-70.
 51. Лівінська В.А., Волощук Л.О. Управлінський аналіз як інструмент обліково-аналітичного забезпечення управління сучасним підприємством // Перспективи та пріоритети розвитку економічного аналізу: Тези доповідей і виступів ІV Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених. - Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, ЛТД”, 2007. – С. 179 – 180.
 52. Зайцева И.В., Волощук Л.А. Система сбалансированных показателей как механизм оценки и управления компанией / Учетно- аналитическое обеспечение инновационной трансформации экономики Украины: Зб. мат. Першої наук.-практ.ї Інтернет-конф., 23- 25 травня 2007р. - Ч.1. - Одеса: Вид-во “ВМВ”, 2007. - С. 13-14
 53. Волощук Л.О., Єлисєєва Г.А., Островська Ю.М. Фінансовий аналіз як елемент системи управління фінансово-господарською діяльністю підприємства / Матеріали 4-ої Всеукраїнської конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Перспективи та пріоритети розвитку економічного аналізу”, м.Донецьк., ДНУ. - 2007. С.84-87
 54. Волощук Л.О., Балан О.С. Проблеми методичного забезпечення дисциплін фінансового блоку в умовах кредитно-модульної системи // «Інформаційне забезпечення навчального процесу у Вищій школі». Тези доп. наук.-практ. конф. м.Одеса, 19-21 04 2007 р. Одеса: Наука і техніка, 2007. Спец. выпуск С. 191-192
 55. Волощук Л.О., Лівінська В.А. Аудит фінансового результату / Учетно-аналитическое обеспечение инновационной трансформации экономики Украины: Зб. мат. Першої наук.-практ.ї Інтернет-конф., 23-25 травня 2007р. - Ч.1. - Одеса: Вид-во “ВМВ”, 2007. - С. 24 - 25
 56. Балан А.С., Зайцева И.В., Волощук Л.А. Система сбалансированных показателей как механизм оценки и управления компанией / Первая Всеукраинская Интернет-конференция "Учетно-аналитическое обеспечение инновационной трансформации экономики Украины". – ОНПУ, 2007. Режим доступу: http://docs.google.com/Doc?id=ddzjsw5z_12c2nnmf
 57. Волощук Л.О., Табала Д.О. Облікові інструменти контролю зовнішньоекономічної діяльності підприємств // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції „Соціально-економічні перспективи розвитку України.”. Том 1. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 91-93
 58. Волощук Л.О. Проблемні питання та напрямки удосконалення фінансового аналізу // Труди 5 міжнародної науково-практичної конференції. Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум-2006".- Харків, 2006. – С. 25-26
 59. Волощук Л.О. Проблемы применения инвестиционного анализа при создании предприятий малого бизнеса / Сучасні технології ведення бізнесу в Україні. Мат. І Всеукр. конф. студентів і аспірантів. – К. Вид-во "Економіка і право", 2002. – С. 213-215
 60. Ковтуненко К.В., Волощук Л.А., Свинарева А.Б. Проблемы информационного обеспечения в малом бизнесе // Мат. 3 Междунар. науч.-практ. конф. «Теория и практика перестройки экономики». - Черкасский ДТУ. – 2002. – С. 60-61
 61. Волощук Л.О. Механизмы повышения инвестиционной активности в сфере малого бизнеса и их роль в экономическом развитии региона / Всеукр. наук.-практ. конф. "Економічні проблеми розвитку регіонів та підприємств на початку ХХІ століття". – Полтава: ПДТУ ім. Ю.Кондратюка. – 2001. – С. 178-179
 62. Волощук Л.О., Манєвич М.О. Регіональне керування інвестиційними вкладеннями / Мат. Всеукр. наук.-прак. конф. "Підвищення ролі фінансових відносин у комплексному соціально-економічному розвитку регіону" - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. – С. 38-40
 63. Волощук Л.О., Козарезова А. Б. Использование инструментов маркетинга для разработки инвестиционной политики малых предприятий по стадиям жизненного цикла / Тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Маркетинг та логістика в системі менеджменту". – Львів: Ви-во Національного університету "Львівська політехніка", 2000. – С. 121-122.

 

Прочие учебно-методические разработки

 

 

 1. Конспект лекцій з дисципліни “Фінансовий аналіз” для студентів спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою»/ Укладач : Л.О. Волощук – ОНПУ, 2014. – 87 с. (ел. версія, рег. КЛ05485 від 11.04.14, № 1985-РС-2014)
 2. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни “Фінансовий аналіз” для студентів денної форми навчання спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою»/ Укладач : Л.О. Волощук – ОНПУ, 2014. – 24 с. (ел. версія, рег. МВ05486 від 11.04.14, № 1986-РС-2014)
 3. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Фінансовий аналіз” для студентів денної форми навчання спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою»/ Укладач : Л.О. Волощук – ОНПУ, 2014. – 24 с. (ел. версія, рег. МВ05486 від 11.04.14, № 1986-РС-2014)
 4. Конспект лекций по дисциплине «Статистика» (для студентов всех форм обучения образовательно-квалификационного уровня бакалавр, отрасли знаний 0306 «Менеджмент и администрирование», направления подготовки 6.030601 – «Менеджмент») / Сост.: А.А. Смоквина, Л.О. Волощук. – Одесса: ОНПУ, 2012. – 115 с., рус.яз. (ел. версія, рег. КЛ04819 від 09.11.12, №1385-РС-2012)
 5. Конспект лекцій з дисципліни «Статистика» (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент») / Укладачі.: Г.А. Смоквіна, Л.О. Волощук. – Одеса: ОНПУ, 2012. – 115 с., укр..мов. (ел. версія, рег. КЛ04818 від 08.11.12 №1386-РС-2012)
 6. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань (розрахунково-графічної та контрольної робіт) з дисципліни «Статистика» для студентів за напрямом підготовки – 6.030601 – «Менеджмент», галузі знань – 0306 «Менеджмент і адміністрування» / Укладачі.: Смоквіна Г.А., Волощук Л.О. Одеса: ОНПУ, 2012. – 39с. (ел. версія, рег. МВ04823 від 09.11.12 №1388-РС-2012)
 7. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Статистика» для студентів за напрямом підготовки – 6.030601 – «Менеджмент», галузі знань – 0306 «Менеджмент і адміністрування» / Укладачі.: Волощук Л.О., Смоквіна Г.А. Одеса: ОНПУ, 2012. – 72с. (ел. версія, рег. МВ04824 від 09.11.12 №1389-РС-2012)
 8. Методичні вказівки до підготовки до державного іспиту з бакалаврської підготовки для студентів Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій денної форми навчання спеціальності 6.050106 «Облік і аудит» напряму «Економіка і підприємництво». Ч.1. / Укл.: С.В. Філиппова, В.В. Кірсанова, Л.О. Волощук, С.О. Черкасова. – Одеса: ОНПУ, 2011. – 26 с. (ел. версія, рег. МВ03998 від 10.06.2011, № 0639-РС-2011)
 9. Методичні вказівки до підготовки до державного іспиту з бакалаврської підготовки для студентів Інституту бізнесу, економіки на інформаційних технологій денної форми навчання спеціальності 6.050106 «Облік і аудит» напряму «Економіка і підприємництво». Ч.2: Ключові поняття та тести. / Укл.: С.В. Філиппова, В.В. Кірсанова, Л.О. Волощук, С.О. Черкасова. – Одеса: ОНПУ, 2011. – 46 с. (ел. версія, рег. МВ03999 від 10.06.2011, № 0638-РС-2011)
 10. Програма державного іспиту на ступінь бакалавра для студентів денної форми навчання напряму «Економіка і підприємництво» спеціальності 6.050106 «Облік і аудит» / Укл.: Філиппова С.В., Кірсанова В.В., Волощук Л.О., Черкасова С.О. – Одеса: ОНПУ, 2011. – 10 с. (ел. версія, рег. МВ04000 від 10.06.2011, № 0640-РС-2011)
 11. Методичні вказівки (робочий зошит) до практичних занять та виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів денної форми навчання спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / Укл.: Л.О. Волощук. Одеса: ОНПУ, 2010. – 21 с. (ел. версія, рег. МВ03451 від 10.02.10, №0074-РС-2010)
 12. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів заочної та дистанційної форми навчання рівня підготовки «бакалавр» за напрямом підготовки 6.050106 «Облік і аудит» / Укл.: Л.О. Волощук. Одеса: ОНПУ, 2010. – 10 с. (ел. версія, рег. МВ03452 від 10.02.10, №0072-РС-2010)
 13. Методичні вказівки (робочий зошит) до виконання контрольних робіт з дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів спеціальності 8.050106 «Облік і аудит», рівня підготовки – магістр заочної та дистанційної форми навчання / Укл.: Л.О. Волощук. Одеса: ОНПУ, 2010. – 22 с. (ел. версія, рег. МВ03369 від 26.01.10, №0039-РС-2010)
 14. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Облік в зарубіжних країнах» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.050106 «Облік і аудит» / Укл.: Л.О. Волощук, Л.С. Петрова. Одеса: ОНПУ, 2010. – 23 с. (ел. версія, рег. МВ03366 від 25.01.10, №0038-РС-2010)
 15. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Стратегічний аналіз» для студентів заочної та дистанційної форми навчання, рівня підготовки – магістр спеціальності 8.050106 «Облік і аудит» / Укл.: Л.О. Волощук. Одеса: ОНПУ, 2010. – 7 с. (ел. версія, рег. МВ03368 від 26.01.10, №0037-РС-2010)
 16. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Облік в зарубіжних країнах» для студентів заочної та дистанційної форми навчання напряму підготовки 6.050106 «Облік і аудит» / Укл.: Л.О. Волощук, Л.С. Петрова. Одеса: ОНПУ, 2010. – 17 с. (ел. версія, рег. МВ03365 від 25.01.10, №0036-РС-2010)
 17. Методичні вказівки (робочий зошит) до виконання контрольних робіт з дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит», рівня підготовки – спеціаліст заочної та дистанційної форми навчання / Укл.: Л.О. Волощук. Одеса: ОНПУ, 2010. – 20 с. (ел. версія, рег. МВ03450 від 10.02.10, №0073-РС-2010)
 18. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів спеціальності 7.050106 та 8.050106 «Облік та аудит» / Укл.: Л.О. Волощук. Одеса: ОНПУ, 2010. – 109 с. (ел. версія, рег. МВ03453 від 10.02.10, №0071-РС-2010)
 19. Конспект лекцій з дисципліни «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті» для студентів Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій (ІБЕІТ) денної форми навчання спеціальностей 7.050106 та 8.050106 «Облік і аудит» / Укл.: М.С. Яценко, Л.О. Волощук – Одеса, 2009.-41 с. (ел. версія, рег. МВ03498від 12.03.10, №169-РС-2010)
 20. Методичні вказівки до підготовки до державного іспиту з бакалаврської підготовки для студентів Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій денної форми навчання спеціальності 6.050106 "Облік і аудит" напряму "Економіка і підприємництво". Ч.2. / Укл.: С.В. Філиппова, В.В. Кірсанова, Л,О. Волощук, С.О. Черкасова. - Одеса: ОНПУ. - 2007. – 47 с. (МВ02209 от 25.06.2007 № 2522-РС-2007)
 21. Конспект лекцій з дисципліни "Фінансовий аналіз” для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / Укл.: Л.О.Волощук. Одеса, 2006. – 51 с. (КЛ-02213 от 27.06.07, Рег. № 2534-РС-2007)
 22. Методичні вказівки та завдання (робочий зошит) до практичних занять та виконання індивідуальних завдань з дисципліни “Фінансовий аналіз” для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / Укл.: Л.О. Волощук. Одеса: ОНПУ, 2007. - 18 с. (МВ-02215 от 27.06.07, Рег. № 2536-РС-2007)
 23. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни „Моделі та методи прийняття рішень в аналізі та аудиті” для студентів заочної форми навчання спец. 7.050106 “Облік і аудит” / Укл.: Л.О. Волощук, М.С. Яценко. Одеса: ОНПУ, 2007. - 15 с (МВ-02214 от 27.06.2007 № 2535-РС-2007)
 24. Методичні вказівки до підготовки до державного іспиту з бакалаврської підготовки для студентів Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій денної форми навчання спеціальності 6.050106 "Облік і аудит" напряму "Економіка і підприємництво". Ч.1. / Укл.: С.В. Філиппова, В.В. Кірсанова, Л,О. Волощук, С.О. Черкасова. - Одеса: ОНПУ. - 2007. – 32 с. (МВ02208 от 25.06.2007 №2521-РС-2007)
 25. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни „Ринок фінансових послуг” для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.050106 „Облік та аудит” / Укл.: Волощук Л.О. - Одеса: БАХВА, 2006. – 12 с
 26. Конспект лекцій з дисципліни „Стратегічний аналіз” для студентів спеціальності 8.050106 „Облік та аудит” / Укл.: Волощук Л.О. - Одеса: БАХВА, 2006. – 72 с
 27. Робочий зошит (методичні рекомендації та завдання до практичних занять) з дисципліни „Фінансовий аналіз” для студентів спеціальності 7.050106 „Облік та аудит” / Укл.: Волощук Л.О. - Одеса: БАХВА, 2006. – 33 с
 28. Методичні вказівки до підготовки до державного іспиту з бакалаврської підготовки для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.050106 "Облік і аудит" напряму "Економіка і підприємництво".Ч.2:Ключові поняття та тести. / Укл.: С.В.Філиппова, В.В.Кірсанова, Л.О.Волощук / ОДЕСА 2006 р. - 33 с. (МВ02121 от 22.12.2006)
 29. Методичні вказівки до підготовки до державного іспиту з бакалаврської підготовки для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.050106 "Облік і аудит" напряму "Економіка і підприємництво". Ч.1. / Укл.: С.В.Філиппова, В.В.Кірсанова, Л.О.Волощук. ОДЕСА 2006 р. - 37 с. (МВ02120 от 22.12.2006)
 30. Конспект лекцій з дисципліни „Фінансовий аналіз” для студентів спеціальності 7.050106 „Облік та аудит” / Укл.: Волощук Л.О. - Одеса: БАХВА, 2006. – 82 с
 31. Методичні вказівки до підготовки до державного іспиту з бакалаврської підготовки для студентів Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій денної форми навчання спеціальності 6.050106 „Облік та аудит” напрямку „Економіка та підприємництво”. Ч.2.: Ключові поняття та тести / Укл.: Волощук Л.О., Філіппова С.В., Кірсанова В. В. - Одеса: ОНПУ, 2005. – 34 с. (МВ01863 от 20.10.2005)
 32. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни „Інвестування” для студентів заочної форми навчання (другої економічної освіти) спеціальності „Облік та аудит” / Укл.: Волощук Л.О. - Одеса: ОНПУ, 2005. – 8 с
 33. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни „Фінансове право” для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.050106 „Облік та аудит” / Укл.: Волощук Л.О. - Одеса: ОНПУ, 2005. – 9 с
 34. Конспект лекцій з дисципліни „Ринок фінансових послуг” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальностей „Облік та аудит” та „Маркетинг” / Укл.: Волощук Л.О. - Одеса: ОНПУ, 2005. – 80 с
 35. Методичні вказівки до підготовки до державного іспиту з бакалаврської підготовки для студентів ІБЕІТ денної форми навчання спеціальності 6.050106 „Облік та аудит” напряму „Економіка та підприємництво”. Ч.1. / Укл.: Волощук Л.О., Філіппова С.В., Кірсанова В. В. - Одеса: ОНПУ, 2005. – 25 с. (МВ01858 от 20.10.2005)
 36. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни „Інфраструктура товарного ринку” для студентів заочної форми навчання спеціальності „Облік та аудит” / Укл.: Волощук Л.О. - Одеса: Астропринт, 2005. – 16 с
 37. Конспект лекцій “Інфраструктура товарного ринку” для студентів спеціальностей “Облік та аудит” та “Маркетинг” / Укл.: Волощук Л.О. - Одеса: ОНПУ, 2004. – 43 с